قلاویزهای دو پله

قلاویزهای دو پله بیشتر استادکاران و کاربران حتما با این مشکل مواجه شده اند که هنگام قلاویز کاری احتمال دارد بر اثر کم توجهی و یا زاویه داشتن قطعه کار و یا دید مناسب نداشتن، قلاویز کاری با مشکل مواجه شود و یا بصورت عمود در جای خود قرار نگیرد که خود کار را دچار مشکل مینماید مخصوصا در قطعاتی که با کمپرس گاز یا مایع در حال کار کردن هستند. شرکت شمس هدف افتخار دارد که با تولید قلاویزهای دوپله درصد خطای قلاویز کاری را تا حد بسیار زیادی کاهش داده که حتی کارگران کم تجربه نیز امکان استفاده از آن را دارند و از آن بالاتر اینکه این ایده و طراحی توسط ایرانیان به جهان صنعت معرفی شده و ما ایده و فکر بومی ایرانی را تولید و جهانی کرده ایم و سبکی جدید در عرصه بوش فنری بنیان نهادیم.

ارتباط با ما